top of page

Regulaminy naszych zajęć

Ostatnia aktualizacja:

2023

Regulamin szkoleń indywidualnych/ sztuka spacerowania:

Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach indywidualnych, a także konsultacjach behawioralnych organizowanych i prowadzonych przez: Akademia Mądrej Śnupki Małgorzata Jóźwiak NIP: 9471905076 z siedzibą Smolika 69 91-357 Łódź.

I. Organizacja spotkania.

1. Przez trening indywidualny rozumie się 60 minutowe spotkanie, realizowane w umówionym
miejscu. W określonym z minimum tygodniowym wyprzedzeniem terminie.
2. Skorzystanie z usługi wymaga potwierdzenia zapoznania się z regulaminem.
3. Klient zobowiązuje się dokonać płatności w wysokości, w terminie, w formie i w sposób
określony podczas wstępnej konsultacji.
4. Klient w ramach współpracy może zakupić trening indywidualny, który odbywa się we
wspólnie ustalonym z Klientem miejscu.
5. Jeżeli spotkanie zostanie odwołane przez Was mniej niż 24 godzin przed ustalonym terminem
to, kolejne spotkanie będzie wymagać wcześniejszej wpłaty zaliczki.
6. Spotkania czasami będą nagrywane, co pozwoli mi później na dogłębną analizę oraz wspólne
omówienie pewnych zdarzeń, których nie jesteśmy w stanie zaobserwować „na gorąco”.
7. Po spotkaniu, każdy klient dostaje w ciągu 48h podsumowanie oraz pracę domową.
8. Spotkanie nie jest gwarantem osiągnięcia pożądanych celów treningowych.
9. W treningu może uczestniczyć kilka osób, jednak w danym momencie ćwiczy z psem tylko
jedna osoba.
10. Proszę o wcześniejszą informację o wszelkich alergiach psa.
11. Jeśli pies jest agresywny wobec ludzi lub zwierząt klient ma obowiązek mnie o tym
poinformować.

II. Przygotowanie psa.

1. Przed pierwszym spotkaniem podajemy psu mniejszą ilości karmy. Zazwyczaj pracujemy tak
długo, jak długo pies ma motywację na zdobywanie jedzenia- jeżeli motywacja będzie mała,
to możliwe że nie uda nam się wprowadzić wszystkich ćwiczeń i będziemy musieli spotkać się
ponownie.
2. Na trening zabieramy smycz lub linkę, przysmaki, ulubioną zabawkę lub szarpak.
3. Pies powinien posiadać komplet szczepień oraz aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.
4. Pracuję używając jedynie pozytywnych metod szkoleniowych- nie prowadzę treningów z
psami posiadającymi założone kolczatki, łańcuszki zaciskowe, obroże elektryczne lub inne
awersyjne narzędzia.

III. Postanowienia końcowe.

1. Trening nie jest narzędziem rozwiązywania problemów behawioralnych.
2. Spotkanie nie jest gwarantem osiągnięcia pożądanych celów treningowych.
3. Zastrzegam sobie prawo do odmówienia udziału Klienta w treningu bez zwrotu kosztów w
przypadku, gdy znajduje się on pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych bądź gdy zachowuje się w sposób agresywny lub w inny sposób stwarzający
zagrożenie bezpieczeństwa.
4. Podczas treningu klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za psa.
5. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd
właściwy zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43
poz. 296 ze. zm.)
6. Zastrzegam sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.
7. Regulamin wchodzi w życie 19.11.2023
8. Administratorem danych osobowych jest Akademia Mądrej Śnupki Małgorzata Jóźwiak z siedzibą w Łodzi ulica Smolika 69. Z administratorem można skontaktować się listownie, kierując korespondencję na adres siedziby administratora, pocztą elektroniczną pod adresem: madrasnupka@gmail.com bądź pod nr telefonu 691148934.

Regulamin szkolenia grupowe:

Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach indywidualnych, a także konsultacjach behawioralnych organizowanych i prowadzonych przez: Akademia Mądrej Śnupki Małgorzata Jóźwiak nip: 9471905076 z siedzibą Smolika 69 91-357 Łódź.

1. Uczestnikiem szkolenia jest osoba, która dokonała zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej
lub w inny sposób zgłosiła Organizatorowi chęć udziału w organizowanym przez niego szkoleniu,
zaakceptowała niniejszy regulamin oraz dokonała należnej opłaty za szkolenie w wyznaczonym przez
Organizatora terminie.
2. Szkolenia grupowe odbywają się w ustalonym przez Organizatora miejscu oraz terminie.
3. Liczba Uczestników szkolenia grupowego jest ograniczona i ustalana przez Organizatora. O przyjęciu na
szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Minimalna liczba osób uczestniczących w szkoleniach
grupowych wynosi 2, maksymalna 5.
4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia grupowego, jeśli na
dane szkolenie zgłosi się zbyt mała liczba osób.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu przed datą jego rozpoczęcia, co
należy zgłosić Organizatorowi w formie mailowej lub telefonicznej.
6. Szkolenia są skierowane do osób pełnoletnich. W szkoleniach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie
(powyżej 15 roku życia) za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
7. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na Szkoleniu oraz poinformowania
Organizatora o swojej ewentualnej nieobecności najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem zajęć. W
takim przypadku Uczestnik ma możliwość odrobienia zajęć w najbliższym terminie wskazanym przez
Organizatora. Jest to jednorazowa możliwość.
8. Daty spotkań ustalonych w harmonogramie wysyłanym przed rozpoczęciem zajęć mogą ulec zmianie w
tracie trwania kursu.
9. Suka w trakcie cieczki jest wyłączona z udziału w szkoleniach na okres 3-4 tygodni. Jest to nieobecność
usprawiedliwiona pod warunkiem poinformowania o tym Organizatora, a Uczestnik szkolenia ma
prawo do jego dokończenia z inną grupą szkoleniową w terminie ustalonym z Organizatorem.

10. Płatności:
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do wpłaty całej kwoty najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem
szkolenia. Chyba, że ustalił z Organizatorem inaczej.
2. W terminie późniejszym niż 5 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia lub po jego rozpoczęciu
Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.
3. Niedokonanie opłaty za szkolenie w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją oraz
stanowi podstawę do skreślenia Uczestnika z listy uczestników szkolenia.
4. W wypadku rezygnacji uczestnika z kursu w trakcie jego trwania Organizator nie ponosi kosztów z tym
związanych i nie jest zobowiązany do zwrotu całej lub częściowej opłaty za kurs.

11. Przygotowanie psa
1. Na zajęciach obowiązuje całkowity zakaz używania kolczatki, łańcuszków zaciskowych, obroży
elektrycznej lub innych awersyjnych narzędzi.
2. Pies uczestniczący w zajęciach musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia i wykonany aktualny
komplet szczepień.
3. Uczestnik jest zobowiązany poinformować Organizatora o wszystkich chorobach i alergiach psa.
4. Uczestnik jest zobowiązany do zapewnienia swojemu psu smakołyków i zabawki do przeciągania.
5. Pies nie powinien być przekarmiony, ale też głodny.
6. Pies powinien być wybiegany w ramach potrzeb danej rasy.
7. Smycz powinna mieć min. 2 metry.

12. Przebieg zajęć
1. Zajęcia trwają 60 minut.
2. Obowiązuje zakaz spuszczania psa bez smyczy bez zgody Organizatora.
3. Zakaz zbliżania się psów do siebie bez zgody Organizatora.
4. W razie spóźnienia uczestnik jest zobowiązany dołączyć tak, żeby nie przeszkadzać innym.
8. Zabrania się jakiejkolwiek agresji wobec psa. Zarówno tej słownej jak i fizycznej.
5. Uczestnik jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie.
6. Uczestnik bierze odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone przez psa.
7. Postanowienia końcowe
8. Na szkolenia grupowe nie są przyjmowane psy agresywne w stosunku do ludzi i psów bez
porozumienia z Organizatorem.
9. Szkolenie prowadzone przez Organizatora nie jest gwarantem rozwiązania wszelkich problemów
behawioralnych bądź osiągnięcia pożądanych celów treningowych.
10. Minimum 3 dni przed ustalonym terminem szkolenia Organizator przekazuje Uczestnikowi informacje
organizacyjne dotyczące wybranego szkolenia.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w zajęciach gdy uczestnik znajduje się on
pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych bądź gdy zachowuje się w sposób
agresywny lub w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa.
12. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć i/lub filmów w trakcie zajęć oraz
rozpowszechnianie swojego wizerunku wraz z pupilem na stronie internetowej oraz w mediach
społecznościowych Organizatora. W przypadku braku zgody – uczestnik szkolenia ma obowiązek
poinformować o tym Organizatora.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
14 Regulamin wchodzi w życie 19.11.2023
15. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd właściwy
zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.
16. Administratorem danych osobowych jest Akademia Mądrej Śnupki Małgorzata Jóźwiak z siedzibą w Łodzi ulica Smolika 69. Z administratorem można skontaktować się listownie, kierując korespondencję na adres siedziby administratora, pocztą elektroniczną pod adresem: madrasnupka@gmail.com bądź pod nr telefonu 691148934.


Regulamin spacery socjalizacyjne/ oswajamy strachy:

Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach indywidualnych, a także konsultacjach behawioralnych organizowanych i prowadzonych przez: Akademia Mądrej Śnupki Małgorzata Jóźwiak NIP: 9471905076 z siedzibą Smolika 69 91-357 Łódź.

I. Organizacja spotkania.

1. Przez spacer  socjalizacyjny rozumie się 60 minutowe spotkanie, od 2 do 4 psów, realizowane w umówionym miejscu. W określonym z minimum tygodniowym wyprzedzeniem terminie. 
2. Skorzystanie z usługi wymaga potwierdzenia zapoznania się z regulaminem. 
3. Klient zobowiązuje się dokonać płatności w wysokości, w terminie, w formie i w sposób określony podczas wstępnej konsultacji.
4. Jeżeli spotkanie zostanie odwołane przez Was mniej niż 24 godzin przed ustalonym terminem to, kolejne spotkanie będzie wymagać wcześniejszej wpłaty zaliczki. 
5. Spotkania czasami będą nagrywane, co pozwoli mi później na dogłębną analizę oraz wspólne omówienie pewnych zdarzeń, których nie jesteśmy w stanie zaobserwować „na gorąco”.
6. Proszę o wcześniejszą informację o wszelkich alergiach psa. 
7. Jeśli pies jest agresywny wobec ludzi lub zwierząt klient ma obowiązek mnie o tym poinformować. 

II. Przygotowanie psa. 

1. Na spacer zabieramy smycz lub linkę, przysmaki, ulubioną zabawkę lub szarpak. 
2. Na spacerze może być obecny więcej niż jeden opiekun. 
3. Polecam linkę, może to być też smycz min 3m. Nie puszczamy psa luzem bez wcześniejszego ustalenia.
4. Nie spotykamy psów na własną rękę przed spotkaniem. 
5. Jeśli pies wykazuje zachowania agresywne konieczne może być założenie kagańca. 
6. Pies powinien posiadać komplet szczepień oraz aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.
7. Nie pracuję z psami posiadającymi założone kolczatki, łańcuszki zaciskowe, obroże elektryczne lub inne awersyjne narzędzia.
8. Proszę o nie częstowanie smakami innych psów. 
9. Proszę o informację czy jeśli suka jest podczas cieczki.

III. Postanowienia końcowe.

1. Spotkanie nie jest gwarantem osiągnięcia pożądanych celów.
2. Na spacerze pies może nie mieć bezpośredniego kontaktu z innymi psami, może nie być na to gotowy.
3. Zastrzegam sobie prawo do odmówienia udziału Klienta w treningu bez zwrotu kosztów w przypadku, gdy znajduje się on pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych bądź gdy zachowuje się w sposób agresywny lub w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa.
4. Podczas spaceru klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za psa. 
5. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd właściwy zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)
6. Zastrzegam sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. 
7. Regulamin wchodzi w życie 19.11.2023

Administratorem danych osobowych jest Akademia Mądrej Śnupki Małgorzata Jóźwiak z siedzibą w Łodzi ulica Smolika 69. Z administratorem można skontaktować się listownie, kierując korespondencję na adres siedziby administratora, pocztą elektroniczną pod adresem: madrasnupka@gmail.com bądź pod nr telefonu 691148934.

bottom of page