top of page

Polityka Prywatności
Klauzula informacyjna (RODO)

Administrator Państwa danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Mądrej Śnupki z siedzibą w Łodzi przy ul. Smolika 69 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod nr NIP 9471905076 prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r., Prawo Przedsiębiorców („Administrator”) i odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umowami oraz obowiązującymi przepisami.

1. Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych: madrasnupka@gmail.com bądź pod nr telefonu 691148934.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie ich przez Administratora ww celu:

- udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość i ewidencjonowaniu prowadzonej korespondencji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- prowadzenia działań marketingowych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- podjęcia czynności w celu zawarcia umowy z Wojtków szkolenia s.c. w przypadku, jeśli jest Pani/Pan kandydatem do zatrudnienia, potencjalnym klientem lub potencjalnym kontrahentem Wojtków szkolenia s.c. – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
- podjęcia czynności przed zawarciem umowy, mających na celu skojarzenie i zawarcie umowy z kontrahentem Wojtków szkolenia s.c. w przypadku, jeśli jest Pan/Pani jego potencjalnym klientem – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania przed zawarciem umowy w celu podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy z kontrahentem Wojtków szkolenia s.c. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
- wykonania wiążącej Panią/Pana umowy zawartej z Wojtków szkolenia s.c. lub ich kontrahenta, w przypadku, jeśli jest Pani/Pan klientem/kontrahentem Wojtków szkolenia s.c. lub występuje w imieniu klienta/kontrahenta Wojtków szkolenia s.c. – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Dostęp do Pani/Pana danych będzie mieć nasz personel, podwykonawcy, kontrahenci oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, usługi bankowe, usługi doradcze i prawne, usługi pocztowe, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, usługi przewozu), w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji i odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do odpowiedzi na wiadomość, a w po tym okresie do czasu realizacji interesu Administratora lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na tej podstawie, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w zakresie zawierania i wykonywania umowy – do czasu zakończenia wykonywania tejże umowy oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.

- Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jednakże należy mieć świadomość, że niektóre z wymienionych tu żądań mogą wiązać się z uniemożliwieniem wykonania umowy lub odpowiedzi na zadane pytanie. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres administratora wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

5. Podanie danych jest dobrowolne.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie.
7. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

8. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a, b i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (dalej: RODO) i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO –ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.

bottom of page